Tính toán diện tích thuê

Đề xuất diện tích thuê phù hợp: ~58m2

*Công cụ tính toán trên sử dụng các tiêu chuẩn thường gặp nhất về ước lượng diện tích văn phòng. Không đáp ứng được chính xác những nhu cầu phát sinh thực tiễn khác trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.